Thiru Vali – Thiru Nagari  –  Lakshmi Narasinga Perumal Thiru Kovil

திருவாலி -  திருநகரி   -    நரசிங்க பெருமாள் திருக்கோவில்
Perumal         Lakshmi Narashimar
Thayar           Amrudhakadavalli
Kulasekara Alwar
Thiru Mangai Alwar