Thiru Kudandhai ( Kmbakonam ) Sarangapani Swamy Temple

Sarangapani swami Thirukovil  ( சாரங்கபாணி ஸ்வாமி திருக்கோவில்  )

Baskara Kshethram

Perumal  -  Sarangapani, Aaravamudhan

Thayar  -  komalavalli ( padithanda paththini )

Boothath alwar, nam alwar, pey alwar, nam alwar