Pancha Badri Yatra from Chennai

Pancha Badri Yatra : 1. Adi Badri, 2. Vridha Badri, 3. Bhavishya Badri, 4. Yogdhyan Badri, 5. Vishal Badrinath ( Divya Desam ) And Vyasa Cave, Saraswati River, Naradh Kund, Mana Village, Haridhwar, Rishikesh, Joshimath - ParamaPurushan Temple ( Divya Desam ), Deva Prayag - Neela Mega Perumal ( Divya Desam ), Delhi, Kurukshetra